Преглед на материал

Митническо разузнаванеСъщност на митническото разузнаване и мястото му в митническия процесСъщност на митническото разузнаване и мястото му в митническия процес

Митническият процес включва различни по съдържание и характер процедури. Те засягат както работата на митническите органи, така и задълженията и функциите на търговците. Извършват се в определен ред и се изразяват в задължителни действия по документирането, проверките, обмитяването, оформянето на документацията, обезпечаването и събирането на митните сборове, което също предполага доброто познаване на митническо - нормативната материя.

Митническата администрация е централизирана административна структура, организирана в Агенция "Митници" към министъра на финансите, която е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София.

Дирекция "Митническо разузнаване и разследване" има пет отдела. Те отговарят за разузнаването и разследването на незаконен трафик на наркотици, митнически измами, оръжие и стоки с двойна употреба, предварително разследване и административни глоби.

...

Коментари


Няма намерени коментари