Преглед на материал

Криминалистическо изследване на писмоК У Р С О В А Р А Б О Т А

по

К Р И М И Н А Л И С Т И К А

Тема:

Криминалистическо изследване на писмо

Изготвил: Xxxxxx

Xxxxxx Xxxxxxxxx, Ф№ 0000000 IV курс, 10 група

Обект на криминалистическото изследване могат да бъдат различни видове официални и частни документи, които имат по смисъла на чл.106 от НПК значението на веществени доказателства. В хода на изследването на документите - веществени доказателства се откриват признаци, носители на информация за обстоятелствата на извършеното престъпление, включително и за самоличността на престъпника.

В зависимост от обекта на изследването и от кръга на изясняваните обстоятелства, криминалистическото изследване на документи се разделя на Технико-криминалистическо изследване на документи и Криминалистическо изследване на писмо.

Писмото е едно от средствата за комуникация и способ за закрепване на речта, с помощта на графически знаци на определена азбука. В писмото разграничаваме две страни - смислова (писмена реч) и техническа или графическа (почерк).

Обект на...

Коментари


Няма намерени коментари