Преглед на материал

Следи и видове следиСледи и видове следиСледи и видове следи

Понятие за следа - следата е материално отражение на признаците на един обект върху друг в резултат на взаимодействието между тях. Също така следи са и идеалните образи изградени в съзнанието на човека. И отраженията и измененията се образуват или при пряко взаимодействие на човека с обектите на произшествието или опосреденото въздействие на човека. Може както по отделно така и пряко или опосредствено едновременно, като с оглед н атова, следите биват:

- следи отражения на признаците на един материален обект в/у друг

- следи изменения на обстановката на произшествието

- идеалните следи - отраженията в съзнанието на човека, но те не са вкючени в трасологията

Следи отражения - отразяват такива особености на обектите, които в повечето случаи позволяват тяхното идентифициране, а ако това не е възможно, позволяват да се установи груповата принадлежност. Свидетелстват за мястото и характера на взаимодействие между обектите, а от тук и за механизма на престъплението. Дават и информация...

Коментари


Няма намерени коментари