Преглед на материал

Класически субституционни и транспозиционни ...2КЛАСИЧЕСКИ СУБСТИТУЦИОННИ И

ТРАНСПОЗИЦИОННИ КРИПТОГРАФСКИ АЛГОРИТМИВ настоящия параграф се разглеждат някои типични примери на субституционни и транспозиционни базови криптографски алгоритми, известни от класическата (традиционна) криптография. Най-общо, тези шифри се характеризират със сравнително опростени процедури на шифриране и дешифриране , които са предназначени предимно за ръчна реализация. При такива шифри се разчита на достатъчно дълги секретни ключове, на евентуално комбиниране, както и на това, че самите процедури на шифриране/дешифриране могат да бъдат неизвестни на евентуалните нарушители. Някои от основните класически шифри (на Виженер, на Цезар, на Вернам и др.) бяха използвани вече като примери в предидущото изложение.

♦Класически субституционни шифри

Както бе отбелязано, при субституционните шифри символите на открития текст се заменят с определени други символи, като редът на тяхното следване в открития текст се запазва и в шифротекста.


Шифър с пряка субституция.

...

Коментари


Няма намерени коментари