Преглед на материал

AНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И АМЕРИКАНСКО ЗАКОНОДАТЕ ...СРАВНИТЕЛНО-ПРАВЕН АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКОТОAНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И АМЕРИКАНСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СРС


Основни положения в правната уредба

В правото на Европейския Съюз най-голямо признание и внимание получава общият принцип на правото относно правата на човека и основните свободи. Този принцип е въплътен в Устава на ООН, Международната харта за правата на човека, Европейската конвенция за правата на човека и други международни актове. Естествено е, че този принцип намира отражение и в националното законодателство на всяка страна - член на ЕС.

Контролът на комуникациите има отношение към правото на неприкосновеност на личния и семеен живот, на жилището и на тайната на кореспонденция на гражданите, което право е гарантирано от чл. 8, ал. 1 на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.

Съгласно чл. 8, ал.1 от Конвенцията “Всеки има право на неприкосновеност на личния си и семеен живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията”.

Съгласно втората алинея на чл. 8 “Намесата на...

Коментари


Няма намерени коментари