Преглед на материал

Комуникацията и културатаКомуникацията и културата са две неразривно свързани страни, както на всеобщия исторически процес, така и на всяко едноКомуникацията и културата са две неразривно свързани страни, както на всеобщия исторически процес, така и на всяко едно социално културно действие. Двете явления са свързани многостранно помежду си и можем да ги разглеждаме като две неотлъчни една от друга страни на обществения живот.

Цялостният и обстоен преглед на определенията, които културологията дава на културата подсказва, че няма и не може да има култура и културна проява без присъствието на комуникацията в тях. Тя е част от самия механизъм на културата и от нейната динамика.

Културата е процес на интеграция, който се осъществява въз основа на редица принципи.Културата присъства като вътрешно сцепление във всички взаимодействия, без обаче да изчерпва тяхното съдържание и същност, защото в тях намира израз и различното положение на хората в обществото, техния нееднакъв социален статус, авторитет, социални роли, професионална дейност и т. н. Културата е...

Коментари


Няма намерени коментари