Преглед на материал

Особености на митологичното мисленеМИТМИТ. ТЕОРИЯ НА МИТА. ТИПОВЕ И АРХЕТИПОВЕ

МИТОЛОГИЧНОТО МИСЛЕНЕ

Митът се определя като фантастични представи за света, като система от фантастични образи на хора и богове или духове, управляващи света, или като повествование, разказ за деянията на богове и герои.

Първобитният човек все още не различава отчетливо заобикалящия го свят и пренася своите собствени свойства върху природните обекти. Дифузността на първобитното мислене се проявява и в липсата на отчетливо разделение на субекта от обекта, на материалното от идеалното, вещта от атрибутите й, статичното от динамичното, частта от цялото, пространствените от времевите отношения. Сближаването на обектите по техните външни сетивни качества, по близостта им в пространството и времето, може да преобразува причинно-следствената връзка, а произходът в известна степен за подмени същността. Митологичната логика борави широко с бинарните (двоични) опозиции на сетивните качества.

Значението на мита е разрешаване на психологическите критични състояния, по-конкретно тези,...

Коментари


Няма намерени коментари