Преглед на материал

Виенска класическа школаВИЕНСКА КЛАСИЧЕСКА ШКОЛА

Виенската класическа школа е тясно свързана с идеите на Просвещението-както с комплекса от мирогледни и стилови особености, така и с демократичната насоченост.Идеите на Просвещението, обхванали европейското изкуство през ХVІІІ в., намират своеобразно отражение в дейността на прогрисивните хора в различни страни.

Дейците на Австрийското просвещение съчустват на положението на народа.Те издигат идеята за всеобща справедливост, мечтаят за светло бъдеще, застават в опозиция на официалните църковни догмати.Техните възгледи оказват съществено въздействие върху формирането на светогледа на композиторите от виенската класическа школа.

Принудени да бъдат на придворна служба при привилегированата аристокрация или да работятя в църквите, задоволявайки по необходимост често назадничавите вкусове на коронованите и титулувани властници, прогресивните музиканти-художници се опират върху творчеството на широките народни маси и правдиво отразяват в своята музика заобикалящата ги действителност в типични, обобщени образи.
...

Коментари


Няма намерени коментари