Преглед на материал

Текст. Признаци на текстаТекст. Признаци на текста

Текстът е езиково произведение, чийто смисъл се изгражда чрез елементите на езика, свързващи се помежду си по правилата на езика.

Езикови единици и връзката между тях:

Фонема: най-малките единици на езика, от които се образуват морфемите, са

звуковете. В науката те се наричат фонеми.

Морфема: морфемите (корен, представка, наставка, окончание, определителен член)

са най-малките езикови единици с определено значение.

Дума: основни езикови единици, с които се назовават предмети, действия,

признаци.

Изречение: основни езикови единици за общуване.

Текстът е основна единица на общуването. Той съдържа информация, която е изградена от свързани по смисъл изречения. Отношението между езиковото изграждане и смисъла на един текст е в органична връзка с комуникативния акт, в който текстът се поражда и в който говорещият цели да постигне определено въздействие върху слушащия.

Характерен признак на текста е неговата цялост и завършеност. Смисълът на текста се обединява от темата,...

Коментари


Няма намерени коментари