Преглед на материал

Ръководство за упражнения по Механика на флуидитеГ л а в а I


Основни физични свойства на флуидите
Общи сведения

Флуидите съществено се различават от твърдите тела. Твърдите тела имат своя форма и обем, а флуидите имат определен обем, но не и своя форма - обикновено те заемат формата на съда, в който са разположени. Флуидите не могат да се огъват или усукват, както твърдите тела. При покой им действа само силата на собственото им тегло.

При изследване на движението на флуидите се прилага хипотезата за непрекъснатост, изказана от Ойлер. Съгласно тази хипотеза флуидите са непрекъсната среда (континуум), заемаща дадено пространство, при която и най-малките частици флуид имат физическите характеристики на флуида като цяло. Разглежданите елементарни обеми са значително по-големи от междумолекулните разстояния и свободния пробег на молекулите, но все пак са много по-малки от характерните линейни размери на флуидното течение. Например куб с размери 0.001 mm може да се счита елементарен, но в него се съдържат 27 . 106 молекули въздух. Замяната на реалния флуид с такъв континуум дава възможност да се изследва...

Коментари


Няма намерени коментари