Преглед на материал

Подготовка на измервателната верига за изследванеНАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ ``ВАСИЛ ЛЕВСКИ''

Катедра ``Теория на спорта''

Сектор ``Основи на научно-изследователската работа''

Методология и Метрология

_______________________________________________________________________

НАУЧНА РАЗРАБОТКА

№1

ТЕМА : Подготовка на измервателната верига за изследване

АВТОР : Ралица Георгиева Георгиева

Треньорски факултет - 24726

Спецялност : бейзболОценка:

Дата: 10.10.2007г.

Птоверил:

І . Въведение.

ІІ . Цел

ІІІ . Задачи.

ІV . Предмет и обект на изследването.

V . Методика и организация на изследването.

VI . Получени резултати.

VII . Анализ на получените резултати.

VIII . Изводи и препоръки.

IX . Информационни източници.

X . Приложения

І . Въведение.Измервателната верига прдставлява функционално сварзани технически средства , чрез които се измерват физични величини.Нейната основна функция е да регистрира различните...

Коментари


Няма намерени коментари