Преглед на материал

Теория на физическото възпитание - основни понятияОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ТЕОРИЯТА НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕВсяка научна дисциплина оперира с определен набор от понятия, взаимосвързани в терминологична система. Чрез тези понятия се описват и обясняват изучаваните процеси и явления. Научната терминология се базира на няколко основни изходни понятия, наричани “научни категории”. В ТФВ такива фазови понятия са : Физическо възпитание, Физическа култура,Физическо развитие и Спорт. Въз основа на тях се изграждат останалите понятия, които се разглеждат по-подробно в съответните раздели на учебника.

1. ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ е понятие производно от по-общото педагогическо понятие “възпитание”. По своята същност възпитанието е процес на предаване на обществено-историческия опит, натрупан от миналите поколения, на младото поколение с цел подготовката му за изискванията на живота, на трудовия процес. Физическото възпитание се явява един от основните дялове на цялостното възпитание, наред с умственото, нравственото,...

Коментари


Няма намерени коментари