Преглед на материал

Принципи на физическото възпитаниеЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

РЕФЕРАТ

по

Методика на физическото възпитание и спорта

ТЕМА: Принципи на физическото възпитание

Изготвил: Проверил:

Принципи на Физическото възпитание

Физическото възпитание е понятие производно от по-общото педагогическо понятие “възпитание”. По своята същност възпитанието е процес на предаване на обществено-историческия опит, натрупан от миналите поколения, на младото поколение с цел подготовката му за изискванията на живота, на трудовия процес. Физическото възпитание се явява един от основните дялове на цялостното възпитание, наред с умственото, нравственото, естетическото и трудовото възпитание. Като педагогически процес физическото възпитание се характеризира с два основни компонента: образователен и възпитателен.

Образователния процес се състои в обучение в знания, практически умения и навици. Съдържанието на учебния материал, който дава облика на физическото образование, е...

Коментари


Няма намерени коментари