Преглед на материал

Диагностика и оценка на физическото развитие на ...ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра” Предучилищна и Начална училищна педагогика”

Магистърска програма: Информационни технологии в детската градина и в началното училище

Теза по учебна дисциплина:

„Физическо възпитание, спорт и творчество”

На тема:

Диагностика и оценка на физическото развитие на децата от детската градина

Изготвил: Проверил:……………

Станимира Стоянова Доц. д-р Бояна Боева

Специалност: ИТДГНУ

Факултетен № 122

Стара Загора 2008г

Съдържание :

І. Мотивация за избор на темата.

ІІ. Цел и задачи на изследването.

ІІІ. Предмет и обект на изследването.

ІV. Критерии и показатели на диагностичната процедура.

V. Организация и методика на изследването.

VІ. Количествен и качествен анализ на резултатите.

VІІ. Изводи и обобщения.

VІІІ. Ползвана литература.
...

Коментари


Няма намерени коментари