Преглед на материал

Tест по латински езикТест №1ТЕСТ № 1 1. Да се преведе от български на латински: Законно основание- causa iusta; Съдът на правонарушението- forum delicti; Погасяването на задължението-solution; Наследство-hereditas; Собствен,личен- proprius; 2.Да се преведе от латински на български: Cessio valida- прехвърляне , което е в сила; Ager privates- част на земя; Homo infans- малолетен; Ius humanum- човешко право; Video videre- виждам; 3. Да се обясни значението на термините: Еманципация- освобождаване от власт; Екстрадиция- предаване на задържан в чужда държава на властите на държавата чийто гражданин е; Потестативен- потестативно право, което се предявява по желание на неговия носител; Конклудентен факт- заключаващ факт; ТЕСТ № 2 - 1. Да се преведе от български на латински: Естествено задължение-obligation naturalis; Голо съглашение-pactum nudum; Намерение за притежаване-animus domini; Злоумисъл-dolus malus; Съгласие-consensus; 2.Да се преведе от латински на български: Heres meus- мой наследник; Action negotia- отрицателен иск; Lex specialis- специален закон; Ius plenum- пълно право; Presto, prestare- изпълнявам задължение; 3. Да се обясни значението на термините: Цесия- прехвърляне правото на вземане; Правна наука-...

Коментари


Няма намерени коментари