Преглед на материал

План - конспект "Задбалкански котловини и Софи ...ПГО - Географско положение, граници и подялбаПГО - Географско положение, граници и подялба

Релеф и полезни изкопаеми

Климат и води

Почви, растителност и животински всят

Природно-ресурсен потенциал

ПГО - Задбалкански котловини и Софийско поле

Геогр. положение:З - границата със СърбияИ - гр. АйтосС - Южна Старопланинска областЮ - Северните части на Витоша и Средна гораПлощ - Дължина - Ширина - Подялба - 2 части: високи котловини (западни) - Бурелска, Софийска, Саранска, Камарска, Златишко-Пирдопска; ниски котловини (източни) - Карловска, Казанлъшка, Сливенска, Карнобатска, Айтоска

Релеф: котловиненКотловини: Бурелска, Софийска, Саранска, Камарска, Златишко-Пирдопска, Карловска, Казан-лъшка, Сливенска, Карнобатска, Айтоска.Котловинни дъна на западни котловини - 540 - 800м н.в., източни - 100 - 400м н.в.Ерозионно-акумулативни форми - заливни и надзаливни речни тераси, наносни конуси по витошкото и старопланинското подножие, на места - остатъци от абразионни тераси.

Най-голяма котловина - Софийска - елипсовидна форма, с...

Коментари


Няма намерени коментари