Преглед на материал

S.W.O.T. анализ на училищеВеликотърновски университетS.W.O.T.-анализ

на

училищеАнализът е построен на базата на т. наречения метод SWOT, който в буквален превод от английски език означава: силни страни, слаби страни, възможности и заплахи (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats). Силните и слабите страни се характеризират като вътрешна за изследвания обект среда, които пряко зависят от решенията, взимани в него, а възможностите и заплахите са обусловени от външната среда и в повечето случаи обектът на изследване не може пряко да влияе върху тях. Класическата матрица на SWOT анализа се представя така:

Strengths

Силни страни

Weaknesses

Слаби страни

Opportunities

Възможности

Threats

Заплахи

 

 

SWOT анализът е по-скоро субективен метод на идентифициране на силните и слабите страни на изследвания обект. Той не дава пълна картина на изследвания обект, а по-скоро очертава най-значимите тенденции и характеристики в неговото развитие.

Ориентири на подхода
...

Коментари


Няма намерени коментари