Преглед на материал

Дробни числаДРОБНИ ЧИСЛАДРОБНИ ЧИСЛА

ДЕСЕТИЧНИ ДРОБИ
Броят на цифрите след десетичната запетая се определя от наименованието на съответния разред. Ако имаме десети, след десетичната запетая се пише една цифра, стотни - две цифри, хилядни - три цифри и т.н. Ако не достигат цифри, отляво се дописва необходимият брой нули.

Във всяка десетична дроб можем да дописваме нули след последната цифра в дробната част, без да се променя дробта. Всяко естествено число може да се запише като десетична дроб, която съдържа нула десети, нула стотни и т.н.

Десетични дроби сравняваме, като с дописване на необходимия брой нули изравним броя на цифрите в дробната част, премахнем десетичните запетаи и сравним получените естествени числа.

Десетичните дроби събираме, като ги подредим една под друга - десетици под десетици, единици под единици, десети под десети, стотни под стотни, ... и след това събираме по правилата за събиране на естествените числа.

Десетични дроби изваждаме, като ги подредим една под друга - десетици под десетици, единици под единици, десети...

Коментари


Няма намерени коментари