Преглед на материал

Висша математика 2 (пищов)11.Функции на реални променливи.

Ако при дадено разглеждане на величината “x”може да приема различни стойности то тя се нарича променлива.Впротивен случай x се нарича постоянна величина..

1.1Класификация на функция на една променлива.На първо място ще поставим полиномите.Полином от „х” от степен n наричаме фумкция от вида:

y=a0 xn +a1xn-1+…an-1x+an, където коефициентите a0,a1…,an са реални числа, а n е цяло положително число.

1.2Рационална функция наричаме функцията от вида:

y=P(x)

Q(x)

Където числителят P(x) и знаменателят Q(x) са полиноми на х от произволна степен.Знаменателят трябва да бъде ≠0.

1.3Дробно -линейна функция

y= ax+b

cx+d

6.Производна на функция

Функцията y=f(x), е дефиринцирана в някакъв произволен интервал.ако дадем нарастване Δх(положително или отрицателно) на аргумента х на него суотвтества нарастване Δy на функцията:

Δy=f(x+ Δх)-f(x)

Oтнушението Δy

Δх

Дава ъгловия коефициент на правата.,минаваща през точките M(x,f(x))иN(x+...

Коментари


Няма намерени коментари