Преглед на материал

Оценка на сигурносттаВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ

„СВЕТИ , СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ”

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

РЕФЕРАТ

НА ТЕМА :

„ ОЦЕНКА НА СИГУРНОСТТА НА ФИРМА

„СПИЙДКРЕДИТ”- ОФИС ГОРНА ОРЯХОВИЦА”

ИЗГОТВИЛ : НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА

ЖЕЛЕВА- ДАЧЕВА

СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ”

2КУРС

3СЕМЕСТЪР

Фак. № D101267

ДИСЦИПЛИНА : „ФИРМЕНА СИГУРНОСТ”

ПРОВЕРИЛ : ДОЦ. Д- Р ВЪЛЧО ГРИГОРОВ

ДАТА : 30. 01. 2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД……………………………………………………………………………3

ИЗЛОЖЕНИЕ………………………………………………………………….4
Предмет на дейност на фирма „СПИЙДКРЕДИТ”- офис Горна...

Коментари


Няма намерени коментари