Преглед на материал

Цени и ценови съотношенияТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРАТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СТАРА ЗАГОРА

Р Е Ф Е Р А Т

НА ТЕМА:

ВИДОВЕ ЦЕНИ И ЦЕНОВИ СЪОТНОШЕНИЯ

Дата: 20.06.2008 г. Изготвил:

Град Стара Загора Ф. N

1. Видове цени.

Съвкупността от всички действащи цени на даден пазар, по които се осъществяват покупко- продажби, представлява система на цени. На всеки пазар, с помощта на тези цени, се реализират стоките между фирмите, между тях и населението, между тях и държавата, както и между отделните частни лица. Всяка система от цени и ма своите подсистеми. Същите се намират в единство и взаимна връзка и същевременно имат определенасамостоятелност. В зависимост от различните признаци цените се делят на следните по-важни видове:

1.1. В зависимост от територията и характера на пазарите на които действат

Според първия признак цените се делят на вътрешни, международни и регионални. При първите, стоките и услугите, след реализиране на сделките, по правило не преминават територията на страната. При вторите...

Коментари


Няма намерени коментари