Преглед на материал

Стратегическо управление на човешките ресурсиСтратегическо управление на човешките ресурси

1.Определение на стратегическото УЧР

Стратегическото УЧР е подход към вземането на решения предвид организацията, засягаща хората - същностните компоненти на бизнесстратегията на организацията. То се отнася до взаимоотношението между УЧР и стратегическото управление на организацията. Стратегическото УЧР се отнася до цялостната посока, която организацията иска да следва в постигането на своите цели чрез хората. Твърди се, че тъй като в последна сметка хората са тези, които прилагат стратегическия план, висшето ръководство трябва да взема този ключов фактор предвид, когато разработва корпоративните стратегии. Стратегическото УЧР от гази гледна точка е интегрална част от тези стратегии. Освен това се твърди, че стратегическата способност на фирмата - постигането на устойчиво конкурентно предимство - зависи от нейните способности да осигурява ресурси, а хората недвусмислено съставляват основния ресурс.

Стратегическото УЧР може да се разглежда като подход към справянето с дългосрочните човешки...

Коментари


Няма намерени коментари