Преглед на материал

Широколистни и смесени гори на умерените шириниШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТРЕФЕРАТ

ПО ФИТОГЕОГРАФИЯ

ТЕМА: Широколистни и смесени гори на умерените ширини. Географско положение, климат, почви, продуктивност. Основни растителни съобщества.

Фитогеографията е наука, която изучава разпространението по Земното кълбо и разпределението по региони на растителните съобщества и таксони.Целите които трябва да осъществява се състоят в това да допълни цялостната характеристика на земната повърхност

с резултатите от своите изследвания.Задачите, които са поставени на тази наука са да изучава разпространението на днес живеещите растения по Земята и разпределението им вътре в ареалите, установяване на причините, които определят характера на разпространението и разпределението на растенията,

откриване на центровете на възникване и на разпространение на растителните таксони и изучаване на развитието на ареалите, изследване на закономерностите при формиране на растителните съобщества под влияние на географския фактор и дейността на човека,

прогнозиране на хода на...

Коментари


Няма намерени коментари