Преглед на материал

Растително разнообразие на Странджа планинаСофийски университет „СвДоклад на тема:

Особености на растителното разнообразие в Странджа

Природен парк “Странджа” е най-голямата защитена територия в страната (116068.5 ха). Разположен е в югоизточната част на България на границата ни с Р.Турция и обхваща водосборите на реките Велека и Резовска в българската част на планината.


Обща характеристика на растителното разнообразие

Разположена на биогеографски кръстопът, флората на Странджа е уникално съчетание на реликтната южно-евксинска, средиземноморската, средноевропейската, балканската, евроазиатската, понтийско-централноазиатската и атлантическата групи флорни елементи. Особеност тук е голямото участие на дървета и храсти, характерно за планините, и в същото време значимото участие на едногодишни треви, което пък е типично за сухи и плитки почви при средиземноморски климат.

Чувствително присъствие в растителността на парка имат съобществата от средиземноморски и субсредиземноморски тип: термофилни дъбови гори с подлес от...

Коментари


Няма намерени коментари