Преглед на материал

Развитие и съвременна структура на географската ...TEMA№1

Развитие и съвременна структура на географската наука

Географията (от старогръцки: γαία, земя и γράφω, графо, пиша) е наука, изучаваща пространственото разположение и измененията на природно-териториалните комплекси на планета Земя.


Развитие на географията.
Периодизация, предмет и структура на географската наука.

През ХІХ и ХХ в. географската наука изследва закономерностите, които се формират на земната повърхност в резултат от все по-усложняващото се взаимодействие между човека и природата. Резултатите от научните географски изследвания имат значение за:
разширяване и задълбочаване на знанията за пространственото многообразие и нарастващите различия в природата, населението и стопанството на планетата;

планиране, координиране и управляване на взаимодействието природа - общество - стопанство.

По фиг. 1 обяснете алгоритъма на географското обяснение.

Отговор: За географските обяснения се прилагат различни методи (начини), въз основа на които се правят наблюдения, издигат се хипотези, формулират се...

Коментари


Няма намерени коментари