Преглед на материал

Методологически предпоставки на постмодерносттаМетодологически предпоставки на постмодерността

Знанията за социалната реалност през последните тридесет години на двадесети век, промениха качествено своята характеристика . Философията , социологията , социалната психология навлезаха в нов етап на обяснение на човешкото поведение, което съществено повлия на развитието на знанията и практиките обощавани от нас като етика и управление.

Основна особеност на социалните знания, от гледната точка на философията, социологията и социалната психология може да обобщим с нарастването рефлексивността на методологическата им функция към самите себе си , като системи за познание. Втората важна особеност, е че се промени и ролята , която тези области на знанието имат в тяхното непрекъснато взаимодействие.

За да се обяснят тези важни промени ще използвам една наложила се схема за развитие на процеса на познанието като линеен процес на развитие от “класически” през “модерен” до “постмодерен” етап в методологическите традиции на социалното познание.Обществата в преход от индустриално към...

Коментари


Няма намерени коментари