Преглед на материал

Рекомбинация на ДНК. Обща (хомоложна) рекомбинацияРЕКОМБИНАЦИЯ НА ДНКРЕКОМБИНАЦИЯ НА ДНК. ОБЩА (ХОМОЛОЖНА) РЕКОМБИНАЦИЯ

1. Понятие за рекомбинация. Видове рекомбинация

      Ако ДНК осъществяваше само репликация и ексцизионна репарация, съдбата й щеше да бъде предсказуема като събитията от класическата механика. Всяка молекула ДНК, веднъж изучена, щеше неизменно да се открива в този си вид: същите гени с познатите алели в същото взаимно разположение, същите регулаторни участъци, същите повторени последователности, същото начало на репликация. При внимателен оглед биха могли да се открият само отделни точкови мутации.      Обикновено картината е точно такава, но не винаги. Алелите в различните локуси могат да се окажат съчетани по нов начин. Случва се в някои локуси да се открият нови алели, които не биха могли да се получат от старите чрез 1-2 точкови мутации. Може повторената последователност да съдържа повече или по-малко повтори, отколкото е имала преди. Възможно е някои последователности да са разместени. По-рядко се губи ген или група гени, появяват се нови или старите се оказват в двойна...

Коментари


Няма намерени коментари