Преглед на материал

Устойчивост на дървесните растенияУСТОЙЧИВОСТ НА ДЪРВЕСНИТЕ РАСТЕНИЯ

В естествените за вида природни условия при израстването растенията често изпитват действието на неблагоприятни фактори на външната среда, към които се отнасят температурните колебания, суша овлажняването, засоляването и подкиселяването на почвата. При тези условия жизненият потенциал и биологичната продуктивност на дървесните растения се определят от устойчивостта им към неблагоприятните фактори на месторастенето.
Физиологични механизми на устойчивостта

Приспособеността на растенията към условията на средата е резултат тяхното еволюционно развитие. Наследствеността се формира под влияние на условията на външната среда. В хода на еволюцията всеки вид си е изработил определени потребности на идивида към условията на съществуване. Влаголюбивостта и сенкоиздръжливостта, жароустойчивостта, хладоустойчивостта и другите екологични особености на отделните видове са се формирали в резултат от продължителното действие на съответните условия. Така топлолюбивите растения са характерни за южните ширини, докато...

Коментари


Няма намерени коментари