Преглед на материал

Молекулярна биологияМолекулярна клетъчна биология - Lodish 5th Ed4.1. Структура на нуклеиновите киселини

ДНК и РНК са много подобни химично. Първичните структури и на двете са линейни полимери съставени от мономери, нар. нуклеотиди. Клетъчните РНКи варират по дължина от под сто до много хиляди нуклеотиди. Клетъчните ДНК молекули могат да бъдат стотици милиони нуклеотиди. Тези големи ДНК единици свързани с белтъци могат да бъдат оцветени и визуализирани със светлинен микроскоп като хромозоми, нар. така заради оцветяемостта си.

Веригата на нуклеиновата киселина е линеен полимер с определена посока.

ДНК и РНК се състоят само от 4 различни нуклеотида. Нуклеотидите се състоят от органична база свързана с 5-въглеродна захар и фосфатна група при С-5. В РНК захарта е рибоза, а в ДНК - дезоксирибоза. Нуклеотидите използвани при синтезата на ДНК и РНК съдържат 5 различни бази. Базите А и Г са пурини, а базите Ц, Т и У са пиримидини. ДНК и РНК съдържат А, Г и Ц, но Т се среща само при ДНК, а У само при РНК.

Една верига нуклеинова киселина има „гръбнак” съставен от...

Коментари


Няма намерени коментари