Преглед на материал

Контент- анализКонтент - анализКонтент - анализ

Същност на метода

Информацията от и за социалните явления и процеси се съхраняват във вид на документи и така се предава от поколение на поколение. Затова документите са важен източник на сведения за познанията, идеалите на хората от дадено общество; за условията, при които те се развиват; за средствата, които използват, за да достигнат целите си; за постиженията и проблемите им.

Контент - анализът е метод за обективен количествен и качествен анализ на съдържанието на масиви от документи.

Валидност на метода

В съдържанието на документа се включват факти, тези и оценки, обединени в дадена тема от общ замисъл. Предназначението на метода е:

1. Да разкрие явните и неявни факти, мнения и оценки, въз основа на които се изграждат концепцията на документа и скритите зад тях цели и намерения, обуславящи създаването на документа;

2. Да изяви факти и оценки, които са във връзка с темата, но са пропуснати, както и причините, които са породили пропускането им;

3. Да...

Коментари


Няма намерени коментари