Преглед на материал

Езикът на класическата пропозиционална логикаУВОДНА ТЕМАЕЗИКЪТ НА КЛАСИЧЕСКАТА ПРОПОЗИЦИОНАЛНА ЛОГИКа

В основата на трите дяла на формалната логика е поставено понятието за логическа форма. Логическата форма е формата на валидните изказвания и изводи; тази форма става видима посредством заместване на участващите в тях елементарни изказвания със схематични букви: по този начин можем да изложим логическата форма на валидното изказване "А или не-А" и логическата форма на валидния извод "Ако А, то В. Но, А. Следователно, В". Схематичните букви "А" и "В" показват, че елементарните изказвания могат да бъдат заместени с произволно изказване, без това да се отрази на валидността на извода.

Разгледаните примери показват, че валидните изказвания и валидните изводи се състоят от два различни компонента: означените със схематични букви пропозиционални променливи, които заместват произволно елементарно изказване и езикови конструкции като "следователно, ...", "ако, ... , то ...", "... , или ..." и т. н., които ще наричаме "логически константи" ("константи", тъй като, за разлика от пропозиционалните променливи, в...

Коментари


Няма намерени коментари