Преглед на материал

Хетероциклени съединенияХетероциклени съединенияХетероциклени съединения

Голяма група органични циклени съединения, които съдържат в пръстена си освен

С-атом и други атоми.Отличават се със сравнително голяма трайност на пръстена си.

Хетероатоми - многовалентните елементи, които могат да вземат участие при образуване на пръстена на хетероциклените съединения като особено място заемат N2, O2, и S.

Петатомни пръстени с един хетероатом

Фуран- (от фурфур - трици, от които се получава неговият алдехид - фурфуролът) - петатомно хетероциклено съединение с един хетероатом - O. Той е течност, която ври при 31-320 С.Треска от борово дърво, напоено в НСl, се оцветява в зелено от парите му.Проявява киселинни свойства т. е. отнася се като слаба СН киселина. Образува се лесно при декарбонилиране на фурфурал или декарбоксилиране на пиролигава киселина.За него са характерни S E2 реакции, чийто механизъм е аналогичен на този при бензена.(виж пирол)Химични свойства:

* ацилиране* халогениране - фуранът първоначално...

Коментари


Няма намерени коментари