Преглед на материал

Халогенопроизводни на въглеводородитеВИПОНД-МВРВИПОНД-МВР

Протокол № 4

По ХИМИЯ

Ф-т”ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСТНОСТ”

Тема: “ХАЛОГЕНОПРОИЗВОДНИ НА ВЪГЛЕВОДОРОДИТЕ”

Гр. СОФИЯ Изработил:……………..

15.01.2000г. К-т Васил Димов

Проверил:………………..

Доц.д-р.полк. ДОБРЕВА

І.ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТ:

Халогено производните са органични съединения, производни на въглеводородите, в които един или няколко водородни атоми са заместени с халогенни атоми. В зависимост от броя на заместените водородни атоми се различават : моно- , ди- , три- , и полихалогено производни. В зависимост от характера на въглеводорода, халогено-прозводните биват: наситени, ненаситени и ароматни.

Наситените монохалогенопроизводни имот обща формула : CnH2n+1X, където Х- е халогенен елемент.Изомерията на този вид халогенопроизводни зависи както от структората на въглеродната верига така и от мястото на...

Коментари


Няма намерени коментари