Преглед на материал

Екологични фактори на средата11. Същност на понятието “среда” и условия за съществуване

Заобикалящият ни обективно съществуващ материален свят, който се характеризира с безкрайно разнообразие и с различни прояви, се нарича природа. А съвкупността от природни и социални условия, заобикалящи дадена система, с която взаимодействат, при което се изменят и системата, и условията, се нарича среда. Организмите от биосферата се развиват само в определена среда, която се характеризира с определени функции. Околната или окръжаващата среда това е външната среда, която е в непосредствена връзка с даден субект, обект или система. Тя например заобикаля организмите като пряко или косвено влияе на тяхното състояние, развитие, съществуване и други. Природната среда е онази част от безкрайната природа, в която живее, върху която въздейства и с която взаимодейства обществото. В средата на обитаване на всеки организъм участват много елементи с органичен и неорганичен произход. При това на отделните индивиди от различните видове едни и същи съставни части на средата могат да бъдат разли4но...

Коментари


Няма намерени коментари