Преглед на материал

Оценка на риска при замърсяване на въздуха в Ст ...НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ

Гр.София

Реферат на Иван Атанасов Георгиева

№ F07445

GEO354D

Оценка въздействието върху околната среда

Оценка на риска при замърсяването на въздуха в България /гр.Стара Загора/

1. Оценката на Качеството на въздуха се извършва чрез комбинация от:

А1) инвентаризация на източниците на емисии за определяне на изпусканите количества замърсители в отпадъчните газове; извършва се от НСИ по междуведомствена Методика съгласно чл.25, ал.6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), отговаряща на Методиката CORINAIR на Европейската агенция по околна среда; в допълнение, се отчитат резултатите от измерванията на емисиите на вредни вещества (концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, т.е. в изпускащите устройства - комини, шахти и др.), извършвани от акредитирани за целта лаборатории;

Б1) измервания за определяне нивата/концентрациите на замърсителите в атмосферния въздух; извършват се в пунктовете на Националната система за мониторинг (НСМ) на КАВ, при спазване на...

Коментари


Няма намерени коментари