Преглед на материал

Устойчиви органични замърсителиУСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИУСТОЙЧИВИ ОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ

В ЕМИСИИ

Диоксините, фураните,полихлорираните бифенили и хексахлорбензенът се отнасят към устойчивите органични замърсители, образувани и отделяни непреднамерено от антропогенни източници .Те се класифицират като УОЗ, тъй като притежават токсични свойства ,запазват се дълго време, биокумулират, имат способност за трансграничен атмосверен пренос на далечни разтояния и могат да предизвикат неблагоприятни последствия за човешкото здраве или околната среда.

Емисиите от всички източници на УОЗ от антропогенна дейност са обобщени в 11 основни групи:

-горивни процеси при производство и трансформация на енергия

-горивни процеси в търговията административния и жилищните сектори в селското горското и водното стопанства

-горивни процеси в промишлеността

-производствени процеси

-добив и разпределение на изкопаеми горива

-използване на разтворители

Коментари


Няма намерени коментари