Преглед на материал

Предмет и задачи на екологията (пищов)11.Същност предмет и задачи на екол. Етапи на форм място сред др науки, подразделения, осн методи и знач.

Терминът е въведен през 1886г. от немския биолог Е. Хекел.Той я опр. като биол. наука изучаваща успоредните взаимоотн. на жив. в обкражаващата ги орг. и неорг. среда. Етимолог. на термина екология вкл. гръцките думи oicos - дом, жилище домакинство, икономика и logos - значение, учение, наука. Датския ботаник Варнинг опр. екологията като наука за влиянието м/у раст. и у/ята на месторастене. С въвежд. на понятието ЕС от англ. учен Тенсли през 1935 г., и биогеоценологията от акад. Сокачев 1940г. започва обособ. на еколог. като самост. дисциплина. В пр/са на утвърждаването и са казани мн мнения за предмета и съдърж. и. Проф. Наумов - наука изуч. тези страни на отношения на орг/мите със средата и зависеща от успеха на развитието, прежив. и размнож.им.

Федоров и Гилманов - фундамент. разклонение на биол. Фундам. св/ва на животните при надорг/мово ниво на организ. Екол. е наука изуч. съвкупноста от живи орг/ми взаимод. по м/у си и форм. със средата на обитание единство. С/ма чрез която...

Коментари


Няма намерени коментари