Преглед на материал

Основни концепции на УРОсновни концепции на УР

Същност и цели на УР

През 1987 г. възниква идеята в …… ООН наречен “Нашето общо бъдеще” и се доразвива на конференцията на ООН по “Околна среда и развитие” в Рио Де Жанейро през 1992 г. Според тези две събития УР се определя като филосовия за управление на социалните и екологичните отношения в обществото.Съвре-

менната теория за УР има интер-

дисциплинарен характер и пос-

тавя въпроса за такова разпреде-

ление на ресурсите между поко-

ленията,при което стопанското развитие е резултат от различни-

те форми на капитала.

Природния капитал включва при

родните ресурси, изискването за устойчивост на този вид капитал означава да се опазват екосисте-

мите, така че жизнената среда на идните поколения да не се вло -

шава спрямо сегашното състоя -

ние.

Материалният капитал включва материално-икономическата база като машини, съоражения, сгради, формите на интелектуал-

на собствена инфраструктура.

Социален капитал състой се от хората...

Коментари


Няма намерени коментари