Преглед на материал

Политически доктрини през Средновековието и Въз ...ПОЛИТИЧЕСКИ ДОКТРИНИ ПРЕЗПОЛИТИЧЕСКИ ДОКТРИНИ ПРЕЗ

СРЕДНОВЕКОВИЕТО И ВЪЗРАЖДАНЕТО.

ТОМА АКВИНСКИ И

НИКОЛО МАКИАВЕЛИ

С навлизане на християнството в човешката култура и

душевност се извършва революция в цялата хуманитаристика

и в структурата на политическото съзнание, което само по себе си е част от политическата история през Средновековието / V - ХV в./. Оказващите влияние фактори, като национална специфика , държавно устройство, икономическа система и т.н., отстъпват място на християнско- теологическия светоглед. Религията по това време властва над всички социални учения и обединява в едно политика и религия, държава и църква. Църквата като самостоятелна властна институция предопределя своеобразието на средновековната политическа мисъл, като основния спор за генезиса на властта преминава изцяло в нейна полза. Неоспорими църковно - държавни догми са популярните по това време библейски аксиоми „Няма власт , която да не е от Бога” и „Каквито власти има , те са...

Коментари


Няма намерени коментари