Преглед на материал

Държава, нация, национализъмДържава, нация, национализъм

Без съмнение, национализмът представлява едно от най-мощните движения в модерната епоха: той е обхванал всички райони на света и продължава и до момента да оказва силно въздействие върху сферите на обществения живот в регионален и световен мащаб. Като идеология и обществено движение, национализмът упражнява силно влияние в хода на Американската и Френската революция, но едва от втората половина на XIX век става обект на историческо изследване, а в ранния XX век привлича вниманието и на другите обществени науки. От края на Първата Световна война се поставя началото па по-задълбочени проучвания по различни аспекти на национализма. Едва след 60те години на XX век обаче, във връзка с антиколониалните движения, вниманието на изследователите от различни клонове на науката cе насочва към отделни теоретични и практически въпроси на национализма. Разпадането на социалистическите федеративни държави в Европа и по специално на СССР и Югославия, довежда до рязко изостряне на етническите и националните конфликти в тях, които дотогава остават...

Коментари


Няма намерени коментари