Преглед на материал

Части на християнския храмВеликотърновски университетВеликотърновски университет

„Св.Св.Кирил и Методий”

Курсова работа

ТЕМА: Части на християнския храм

Студент : Златина Пламенова Рангелова

Факултетен N: 435-ПБ 4курс РО „ Теология”

ВТУ „ Св.Св Кирил и Методий”

гр. Велико Търново

2009

Части на християнския храм

Ние изграждаме храмове, в които извършваме нашите богослужения, макар че според заповедта на Спасителя можем да се молим на всяко място. Всички "облечени" в Христа са също храм божи и Духът Божи живее в тях. Църквата е също храм, изграден от живи камъни, място за събиране на вярващите в Иисус Христос. Тя е едно светилище и най-подходящото място, където християните се събират за извършване на богослужението. "Църкви" били наричани не само събиранията на християните, но и местата, в които са ставали те. Това название се използва от 200 г. сл.Хр. до днес (още "Дом Божий",...

Коментари


Няма намерени коментари