Преглед на материал

Ротационни тела. ЦилиндърТема: Ротационни тела. Цилиндър

Пламена Кръстева Добрева

12ТС КЛАС

1.Ротационна повърхнина-ротационна повърхнина се нарича повърхнина получена от въртенето на някаква линия l (чертеж.1),наречена образуваща,около неподвижна права 0,наречена Ос.

Предполагаме,че при въртенето не се изменят дължината на тези перпендикуляри .Затова всяка точка от образуващата описва окръжност,която лежи в равнина,перпендикулярна на оста 0,а центърът и е прободат на тази равнина и оста.Следователно сечението на всяка равнина,перпендикулярна на оста,с ротационната повърхнина е окръжност (чертеж.1)

Чертеж 1

2.Цилиндрична повърхнина:

Нека е дадена равнинната крива линия С (чертеж 2) и права l,която пробожда равнината а,съдържаща тази крива.Означаваме с G множеството от всички прави в пространството,успоредни на l и пресичащи кривата с. Множеството от всички точки на тези прави се нарича цилиндрична повърхнина с направляваща линия с. Всяка от правите на множеството G се нарича образователна на цилиндричната...

Коментари


Няма намерени коментари