Преглед на материал

Значение на регионализма като средство за интег ...ЗНАЧЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛИЗМА КАТО СРЕДСТВО ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМАЗНАЧЕНИЕТО НА РЕГИОНАЛИЗМА КАТО СРЕДСТВО ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В ГЛОБАЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА СИСТЕМА

Мартин Стоянов

Международни икономически отношения, ІV курс

СА “Д. А. Ценов” - Свищов

Ако най-общо приемем, че процесът на глобализация се свързва с преодоляване на различията в рамките на общата икономическа система, то от самия смисъл на думата глобализация следва, че тя трябва да включва ефективна интеграция, а не само присъединяване и на развиващите се икономики в рамките на една обща икономическа система с развитите страни.

Съществено важно тук е да се направи разлика между термините “интегрирам се” и “присъединявам се”. “Присъединявам се” означава, че се прилепям към нещо създадено, към нещо, върху което не мога да влияя, а трябва само да се подчинявам. “Интегрирам се” означава, че участвам в процес, който тече, че съзиждам заедно с другите и моята роля се...

Коментари


Няма намерени коментари