Преглед на материал

Европейските институцииВеликотърновски университет „ СвВеликотърновски университет „ Св. Св. Кирил и Методий”

Стопански факултет

Катедра „Стопанско управление”

Есе

По Основи на Европейския съюз

На тема: „Европейските институции - демокрация на управлението или управление на демокрацията”

Изготвил: Виолета Живкова Енева

Специалност: Публична администрация

Факултетен №: ПА-225

Проверил: доц. д-рЕмил Панушев

Велико Търново

2008г.

Демокрацията е един от най-сложните политически феномени, който няма аналог по своето развитие както в теоретическо, така и в практико-приложно значение. Тя датира още от зората на човешката цивилизация и никога не е оставала в статично положение. В наши дни понятието „демокрация” е синоним на „народовластие”. Философите и учените имат различни виждания по отношение на демокрацията. Аристотел казва, че ако народът е принуден да вземе властта в свои ръце, тогава тази форма на управление вдъхва най-малко доверие, защото...

Коментари


Няма намерени коментари