Преглед на материал

Вътреобщностна търговияДИРЕКЦИЯ / ОТДЕЛВътреобщностна търговия

Раздел 1. Основни положения

Какво представлява Общия пазар на ЕС?

Каква е територията на Общия пазар на ЕС за целите на ДДС?

Как се нарича доставянето на стоки, които се превозват от територията на друга държава членка към територията на България?

Все още ли се нарича „износ” доставянето на стоки от територията на България към територия на друга държава членка?

Трябва ли да плащам на ”границата” за стоки, които влизат на територията на България от други държави членки?

Как се начислява ДДС, дължим по повод на доставки на стоки между търговци, регистрирани за целите на ДДС в различни държави членки?

Съществуват ли специални режими за доставки на стоки доставени на физически лица или лица, които не са регистрирани за целите на ДДС?

Раздел 2. Доставки и придобивания, касаещи прехвърляне на собственост или движение на стоки на територията на държавите членки.

2.1. Как се начислява и отчита ДДС за доставки на стоки между търговци,...

Коментари


Няма намерени коментари