Преглед на материал

Изразни средства в телевизиятаИзразни средства в телевизиятаИзразни средства в телевизията

Терминът изразни средства отразява реализацията на закономерностите при функционирането на комуникативните средства в различни форми и типове на устната реч, т.е. в различни типове дискурс (напр. в сценичната реч на театъра, ораторската реч на политици, диалогът на токшоуто, проповедта на свещенника, спонтанния разговор между близки хора, шептенето в неформална и формална ситуация, речитатива на рекламния дискурс и др). Възникването на термина е резултат от междудисциплинарната координация за изследване на езика, появила се вследствие на взаимодействието между стилистиката, фонетиката, социолингвистиката, акустиката и др. Като продукт на това взаимодействие се появява направлението фоностилистика, в чиито рамки терминът стил на произношение заема централно място. Стилът чрез единството на съставящите го изразни средства представлява езикова подсистема. Речта реално съществува именно под формата на различни стилистични регистри, чрез които се оформя речевото...

Коментари


Няма намерени коментари