Преглед на материал

Финансови дериватиТЕМА 1ТЕМА 1

БОРСА - Борсата е организира вид търговия отличаваща се с опред х-ки и правила на работа. Борсите възникват на опред. етап от развитието на обществ-иконом. отношения в резултат на обективни икономич. процеси като задълбочаване на обществено разделение на труда засилване на конкурентната борба, влошаване на реализацията на готовата продукция. Първите борси се появяват през 16в, първоначално като тържища. По-късно те се обособяват като специализирани места за провеждане на покупко - продажба. Първо възникват стоковите борси, а по-късно и фондовите борси, на които се извършва покупко - продажба на ЦКн. Първите ЦКн са на източно индийска компания. Всяка една от борсите организира своята дейност на оснавата на стриктни правила и критерии за ЦКн, които се търгуват на борсата. Дейността и почива на опред. принципи и функции, които трябва да изпълнява. Част от тях са:
равнопоставеност на всички участници

равен достъп до цялата необходима информация

сигурност на участниците

ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ - същност и х-ка:

Освен...

Коментари


Няма намерени коментари