Преглед на материал

“Анализ технологията и организацията на ипотечн ...1Стопанска Академия “Д.А.Ценов”

Катедра “Финанси и Кредит”

Магистърска програма “Банков мениджмънт”

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

“Анализ технологията и организацията на ипотечнoто кредитиране в Банка ДСК”

Дипломантка: Научен ръководител:

Гергана Николова Ламбова доц. д-р. Жельо Вътев

Фак. № m063920

Град Свищов

2007

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД

ГЛАВА ПЪРВА: Елементи и технология на кредитирането в търговските банки
Основни етапи и организиране на кредитния процес

II. „Кредитоспособност” на банковите клиенти

III. Условия и ред на кредитиране, договаряне и начин на погасяване на кредита. Обезпечение на банковите кредити. Банкови гаранции.
Договор за банков кредит

Обезпечение на банков кредит

Изисквания към обезпеченията

Издължаване

Контрол върху изпълнениетоГЛАВА ВТОРА: Ипотечни кредити
Ипотечен...

Коментари


Няма намерени коментари