Преглед на материал

Форми на сътрудничество на местните и регионалн ...ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ В ЕВРОПАФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО НА МЕСТНИТЕ И РЕГИОНАЛНИ ВЛАСТИ В ЕВРОПА

Сдружаването, съюзяването и асоциирането на местните и регионални власти в страните от Европа в повечето случаи е законово гарантирано, а именно:

с конституцията - Австрия, Испания, Словения

със закон за местното самоуправление - Австрия, Дания, Гърция, Италия,

Испания, Норвегия, Финландия,

Швейцария, Полша

със специализирани закони за

сътрудничество на местните власти- Белгия, Германия,Люксембург,

Португалия, Франция, Холандия,

Швеция, Полша

Прилаганите форми на междуобщинско и регионално сътрудничество могат да бъдат групирани в три групи:

Първа група - сдружения за изпълнение на задачи от общ интерес от компетенциите на съответната териториална общност

Тези сдружения могат да бъдат едноцелеви /за изпълнението на една определена задача/ и многоцелеви /за няколко общи задачи/. Могат да бъдат хомогенни - да...

Коментари


Няма намерени коментари