Преглед на материал

Външноикономическа дейност11.Външноикономическа дейност - същност и обхват.

1.1.Предпоставки за възникване и съществуване.

Развитието на съвремения свят е обективно обуславено от редица фактори:

а) необходимост от подходяща природна среда, в която да съществува човешкия индивид, тъй като при сегашното интернационализиране и глобализиране въпросите на природата са пряко свързани с икономическата дейност, не само в национален, но и в международен мащаб. Проблемите на екологията определят и външноикономическата дейност във всяка страна.

б) развитието на възпроизводствения процес във всяка страна не може да се осъществава само в национални граници, тъй като са необходими суровини, материали, средства, работна села, технологии, организационни форми и средства принадлежащи на много страни.

в) неблагоприятното въздействие на човека върху природата - земя, води и т.н . излиза извън границите на отделната страна и налага тези въпроси да се разрешават в международен мащаб.

г) съвременната научно-техническа революция изисква по-нататъшно развитие...

Коментари


Няма намерени коментари